Normativa i condicions de les aportacions al Festival Esperanzah! 2017

Introducció:

El Festival Esperanzah!, tradicionalment ha estat un festival gratuït. L'any 2015, s'introdueix un pagament que de cap manera pretén estar associat al funcionament i finançament del festival, és un pagament que pretén aportar finançament a projectes socials, humanitaris, ambientals o culturals que són de l'interès de l'equip de voluntaris i voluntàries que organitzen i treballen per fer possible el Festival Esperanzah!

Des del 2015,la única forma de poder accedir al Festival Esperanzah! és mitjançant una invitació, que es pot obtenir de diferents maneres:

1. Fent una donació mínima de 12 euros (pot ser superior) a La Fundació Esperanzah, que serà repartida, tal com s'indica al web, a diferents projectes. Recorda que la donació de 12 euros, és única i irrevocable, no estàs comprant una entrada per un festival, estàs fent una donació que de cap manera pot ser posteriorment retornada.

2. Mitjançant invitació directa d'administracions públiques i entitats socials amb les quals col·labora el Festival Esperanzah!. Volem que qui pugui, col·labori amb els projectes que definim a la pàgina web, però també volem que ningú, per falta de recursos, es quedi sense la seva entrada al Festival Esperanzah!

Si estàs en una situació d'atur amb ingressos inferiors a 700 euros mensuals o participes d'algun programa de suport dels serveis socials o d'alguna entitat social de la teva localitat, aquestes, poden demanar-nos invitacions a entradasocial@esperanzah.cat i els les farem arribar amb molt degust.

3. Recorda també que el Festival Esperanzah! disposa d'una fila 0, en la qual pots realitzar les teves donacions, encara que no puguis venir al festival. Més informació al web del Festival.

Com ens financem:

El Festival Esperanzah com a tal, es finança exclusivament amb subvencions, patrocinis i els ingressos resultants de la venda de menjar i beguda. Els ingressos per vendes d'entrades, no formen part del finançament del festival i són gestionats directament per la Fundació Esperanzah, que no participa de la gestió del festival. Podreu trobar tota la informació sobre el finançament del Festival al web www.esperanzah.es

Condicionsespecífiques

Abonament 3 dies:

La teva aportació de 12 euros és una donació a la FUNDACIÓ ESPERANZAH que dóna accés al Festival Esperanzah! els dies, 13,14 i 15 d’octubre.L’import total d’aquesta donació anirà destinada a diferents projectes socials, solidaris i d'economia solidaria.

En cas de voler fer donacions superiors a 12 euros aquests diners es destinaran als projectes anteriorment especificats. Les quantitats a donar poden ser:

Abonament 3 dies + Càmping:

El recinte del Parc Nou compta amb una zona d’acampada. El cost per persona independentment de si és per una nit o dues és de 7 euros. Aquesta aportació et permetrà instal·lar una tenda de campanya, i l’organització proveirà de seguretat, Wc’s i una instal·lació casolana i exterior que servirà de dutxa (6 euros, no donen per molt més).

Un càmping sempre és complex de gestionar, pel que et recomanem que no portis coses de valor ni les deixis a la tenda.

Els 7 euros del Càmping no són una donació i per tant no està exempt del 21% d’IVA.

Opcions de compra:

Condicions Generals de la donació

Amb la donació es té dret a:

–Abonament 3 Dies: Atorga dret a l’accés a les activitats diürnes i nocturnes del festival.

2.Adquisició i admissió en el recinte
2.1. El cost de distribució no està inclòs en la donació, excepte si es fa en les taquilles del Festival. Cada plataforma aplica el seu propi cost de distribució. 2.2. Les donacions només podran realitzar-se adquirides en punts expressament autoritzats per l’Organització i una vegada realitzada,no serà podrà ser retornada. En cas de cancel·lació del Festival Esperanzah! la donació no serà retornada ja que la col·laboració amb els projectes anteriorment esmentats es realitzarà igualment. Tot abonament trencat, o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a privar al seu portador de l’accés a la zona de concerts i activitats. 2.3. L’Organització no es fa responsable dels abonaments que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials. 2.4. En el supòsit en què es realitzi la donació a través de la plataforma codetickets.com,l’abonament resultat de l’aportació haurà de ser imprès i presentada al’entrada del festival. L’Organització adverteix expressament que els abonaments no podran ser recollits a taquilla. 2.5. L’Organització adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada fotocopiada o falsificada. L’Organització tindrà dret a denegar l’accés al recinte del portador de l’entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en la mateixa. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’eina d’impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent-hi responsabilitats de tipus penal.

3.Accessos
3.1. Abonament Festival Esperanzah!: S’intercanviarà per una polsera a l’arribada al festival que serà vàlida pels 3 dies. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació. No s’admeten polseres manipulades, espatllades o trencades i en cas d’abandó temporal del recinte s’haurà de conservar per poder accedir de nou.

4.    Dret d’admissió

En aplicació de la normativa establerta en l’article10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Organització en la seva condició d’organitzadora de Festival Esperanzah!, estableix les següents Condicions d’Admissió: 4.1. L’Organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment pugui implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’un abonament en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’abonament serà perseguida conforme a la legislació vigent. 4.2. No es permet accedir al recinte de FESTIVAL ESPERANZAH!, amb càmeres fotogràfiques o de vídeo professionals, ni gravadores. Els assistents podranser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o prohibits per la normativa. 4.3. No es permet accedir al recinte de FESTIVAL ESPERANZAH!, amb menjar o beguda. 4.4. Qualsevol assistent, fins i tot una vegada hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d’Organització de FESTIVAL ESPERANZAH!, per causar xivarri, portar o consumir drogues, o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a coses.

5.    Menors d’Edat

Es tindrà en compte l’edat que el jove tingui el dia 13 i/o 15 d’octubre de 2017.

Menors fins a 16 anys (inclosa aquesta edat): Entren al recinte sense necessitat de fer la donació. Per poder accedir al Festival Esperanzah cal anar acompanyat per un pare, mare o tutor/a legal el qual haurà adquirit un abonament amb el preu estipulat, que presentarà a l’entrada del recinte juntament amb una fotocòpia del document d’identitat i del llibre de família o d’un document legal que acrediti la relació amb el menor. En cas que el pare, mare o tutor/alegal delegui a un altre adult la figura d’acompanyant del menor, caldrà que aquesta presenti a l’entrada del recinte una autorització signada que l’acrediti, juntament amb la fotocòpia del document d’identitat de qui signa el document i amb la del llibre de família.

Menors d’entre 16 i 17 anys (inclosa aquesta edat):Accediran al recinte amb l’abonament normal efectuant la donació de 12 euros.No és necessari que vagin acompanyats d’una persona adulta. El menor haurà de portar omplert i signat el document d’exoneració de responsabilitat del Festival Esperanzah, que es pot descarregar directament a la web del festival.(www.esperanzah.cat)  o bé en el moment d’adquirir les entrades a les taquilles. Els menors de 16 anys han de portar sempre dues còpies originals d’aquest document, signat pel pare/mare/tutor. Una còpia per a l’organització i una altra per al seu ús personal, juntament amb fotocòpia dels documents d’identitat dels menors citats. 

L’Organització del Festival es reserva la facultat desol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l’edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins del mateix. 

6. Prohibició de l’ús de les entrades amb finalitats publicitàries
La possessió de l’abonament no dóna dret a utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà al’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiu el pagament d’una sanció equivalent a mil vegades el preu de l’entrada de major import de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix l’abonament detectat que infringeixi aquesta prohibició serà requisat quedant anul·lat amb caràcter immediat.

7. Alteració o suspensió del Festival Esperanzah!
7.1. L’Organització es reserva a qualsevol moment el dret d’alterar,modificar o suspendre el programa de FESTIVAL ESPERANZAH! 

7.2. L’Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa de FESTIVAL ESPERANZAH!, pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d’actuació. 

7.3. La cancel·lació, total o parcial, de FESTIVAL ESPERANZAH!, per causes fortuïtes o de força major no donaran lloc a la devolució de l’import de la donació, ja que aquest import esdestinarà a projectes socials i culturals, locals i internacionals de les entitats citades al principi del present document.

8. Drets de propietat intel·lectual i imatge
8.1. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectualderivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol unes altres que donessin lloc amb motiu de la celebració de FESTIVAL ESPERANZAH!, quedant terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador. 8.2. El públic assistent consent en la seva aparició en imatges preses per qualsevol tipus de mitjà pera la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial de FESTIVAL ESPERANZAH!, i autoritza el seu ús. Les imatges poden aparèixer en qualsevol mitjà i suport a tot el món i de forma indefinida.

9. Fulls de reclamacions
L’Organitzador tindrà fulls de reclamacions a la disposició del públic de FESTIVAL ESPERANZAH!, en els llocs previstos per la normativa vigent en cas que les sol·licitessin.

10.Privadesa i protecció de dades
Les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria deprotecció de dades de caràcter personal.

11. Reserva legal
L’Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tan civils com a penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa i/o per danys causats a l’Organització, directament o indirecta.

12. Legislació aplicable i tribunals competents
Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d’aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts escollir el fur,les parts, amb renúncia expressa a qualsevol un altre que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


Les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria deprotecció de dades de caràcter personal.

11. Reserva legal
L’Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tan civils com a penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa i/o per danys causats a l’Organització, directament o indirecta.

12. Legislació aplicable i tribunals competents
Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d’aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts escollir el fur,les parts, amb renúncia expressa a qualsevol un altre que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.